skip to Main Content

معلم گرامی از تو تشکر میکنم برای هدایت ما و از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادی. تویی که ما را از «هیچ» به «همه چیز» رساندی و از ما چیزی ساختید که امروز هستیم

هر کس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده خود کرده است “حضرت علی (ع)”

اگر می خواهی مجسمۀ کسی را بسازی، مجسمۀ معلمان را بساز. آن ها قهرمانان جامعه هستند. “گای کاوازاکی”

 

Back To Top