حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 99

غزل شماره 99

فال حافظ

دل من در هوای روی فرخ

بود آشفته همچون موی فرخ

بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست

که برخوردار شد از روی فرخ

سیاهی نیکبخت است آن که دایم

بود همراز و هم زانوی فرخ

شود چون بید لرزان سرو آزاد

اگر بیند قد دلجوی فرخ

بده ساقی شراب ارغوانی

به یاد نرگس جادوی فرخ

دوتا شد قامتم همچون کمانی

ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

نسیم مشک تاتاری خجل کرد

شمیم زلف عنبربوی فرخ

اگر میل دل هر کس به جایست

بود میل دل من سوی فرخ

غلام همت آنم که باشد

چو حافظ بنده و هندوی فرخ

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خودتان را از بند مادی رها کنید و به قرآن توسل جویید. مقام و منزلتی در درگاه خداوند دارید که حاضر نیستید آن را به مقام دنیوی بفروشید. در مسائل دنیوی هم موفقید و رمز موفقیت تان قناعت است و شکر گزاری خدا. خبرهای خوشی به دستت خواهد رسید. زندگی تو پر از موفقیت و کامروایی خواهد شد.