حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 97

غزل شماره 97

فال حافظ

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

سزد اگر همه دلبران دهندت باج

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش

به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

دهان شهد تو داده رواج آب خضر

لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج

چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی

دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج

لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج

فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی

کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از فرصتی که داری استفاده کن و گرنه کسی دیگر از این فرصت سود می برد. به زیر دستان خود هم توجه کنید. اگر در عین مقام و ثروت، به زیر دستان محبت کردی مردی. شما به نیتتان می رسید چون نشانه هایی از آن به نظرتان رسیده است.