غزل شماره 97

فال حافظ

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

سزد اگر همه دلبران دهندت باج

دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش

به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز

سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج

دهان شهد تو داده رواج آب خضر

لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت

که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج

چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی

دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج

لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج

فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی

کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: تو بر سر زیبارویان کشور چون تاجی قرار گرفته ای و اگر همه دلبران تاج زیبایی را به تو دهند، سزاوار است.

بیت 2: چشمان گستاخ تو ختا و حبشه را بر هم زده اند و ما چین و هند برای چین و شکن گیسویت، باج و خراج داده اند.

بیت 3: سپیدی چهره تو چون چهره خورشید، روشن و تابناک است و سیاهی گیسوان مشکین تو، چون تاریکی شب ظلمت است.

بیت 4: دهان چون عسل تو، به آب حیات رونق بخشیده و لب چون قندت، رونق نبات مصر را شکسته است.

بیت 5: من از درد عشق تو، حقیقتأ شفایی نمی یابم زیرا که ای جانان از سوی تو علاجی برای درد دل ما نمی رسد.

بیت 6: چرا ای عزیز من، دل مرا با بی رحمیات می شکنی، این دل ضعيف من از شدت نازکی چون شیشه شده است.

بیت 7: لب تو چون خضر است، دهانت سرچشمه آب حیات، قامت تو چون سرو و کمرت از نازکی و باریکی چون تار مویی و سینه ات از سپیدی چون عاج است.

بیت 8: عشق پادشاهی چون تو در دل حافظ افتاده است، ای کاش من کمترین ذره غبار درگاه تو بودم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به‌خوبی و خوب‌رویی شهرت دارید و همگان شیفته‌ی این اخلاق شما شده‌اند. علاوه بر آن دارای زیبایی جمال نیز هستید که این از لطف خداوند است. این ویژگی‌های شما باعث شده که شخصی دلباخته شما شود. به‌طوری‌که حاضر است در راه به دست آوردن شما همه‌چیزش را فدا کند؛ اما شما هیچ توجهی به او نمی‌کنید و همین‌ آزرده‌خاطرش کرده و دلش را ‌شکسته است. بهتر است از او دلجویی کنید و دلش را به دست آورید.