غزل شماره 96

فال حافظ

درد ما را نیست درمان الغیاث

هجر ما را نیست پایان الغیاث

دین و دل بردند و قصد جان کنند

الغیاث از جور خوبان الغیاث

در بهای بوسه‌ای جانی طلب

می‌کنند این دلستانان الغیاث

خون ما خوردند این کافردلان

ای مسلمانان چه درمان الغیاث

همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: به دادم برسید که دردم درمانی ندارد و فراق و دوری ام پایانی.

بیت 2: دل و دین ما را برده اند و قصد کشتن ما را کرده اند. از ستم نیکان و خوبان، به دادم برسید.

بیت 3: به فریادم برسید که این دلستانندگان بوسه می دهند و به ازای آن جان را طلب می کنند.

بیت 4: به فریادم برسید که این سیاهدلان خون ما را ریختند، ای مسلمانان علاج این کار چیست؟

بیت 5: به فریادم برسید که اینک همچون حافظ شبانه روز بی تاب شدم و همیشه در تب و تاب و گریانم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

راهی را انتخاب کرده‌اید که در این راه تنها رنج و غم نصیب شما گشته است و به مقصود نخواهید رسید. احتمال و ترس این وجود دارد که در این راه جان خود را از دست بدهید. چراکه در این راه در قبال هر چیز ناچیزی، بهای گزاف پرداخت کرده‌اید. بهتر است تا دیر نشده از این راه برگردید که ترک آن از هر نظر برای شما بهتر است.