غزل شماره 95

فال حافظ

مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم

که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی

صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی

برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی

نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نسیم خوشبوی گیسوان مجعدت، هر لحظه مرا مست میکند و افسون چشمان فریبکارت، هر لحظه مرا ویران و از خود بیخود می سازد.

بیت 2: پس از این همه صبوری خدایا می توان شبی را دید که شمع دیده خود را در محراب ابروی تو روشن کنیم.

بیت 3: سیاهی صفحه چشم خود را از آن رو گرامی می دارم که جانم نسخه ای از نقش خال سیاه تو است.

بیت 4: تو اگر میخواهی که دنیا را تا جاودانه، همیشه آراسته نگاه داری، به باد صبا بگو بیاید و روبند را از چهره ات بردارد.

بیت 5: اگر می خواهی که آئین نابودی را در دنیا از بین ببری، موهایت را افشان کن تا از سر هر موی آن هزاران جان فرو ریزد.

بیت 6: من و باد صبا هر دو مسکین و سرگردان و بی حاصل هستیم، من از جادوی چشم مست و خمار تو و باد صبا از بوی خوش گیسویت.

بیت 7: آفرین بر همت حافظ باد که از دنیا و آخرت هیچ چیز به نظرش نمی آید مگر خاک سر کوی تو.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

کار امروز را به فردا نینداز. از یار خود رنجیده خاطر نباش. دروغ و بدی را فراموش کن تا خورشید عشق به رویت لبخند بزند. همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود. عجله نکن گره کار بسته ی تو باز می شود. به خداوند توکل کن حتما به آرزویت می رسی.