غزل شماره 94

فال حافظ

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم

یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم

جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: از آن یار دلنواز سپاسی دارم همراه با شکایت، تو اگر نکته عشق را میدانی، این حکایت را خوب بشنو.

بیت 2: هر خدمتی که به جانان کردم، نه مزد گرفتم و نه منتی گذاشتم اما خدایا هیچ کس را سرور بی توجهی نصیحت مکن.

بیت 3: به وارستگان تشنه لب، کسی جرعه ای آب نداد گویا قدردانندگان از این سرزمین رفته اند.

بیت 4: ای دل در زلف چون کمند یار مپیچ زیرا در آنجا سرهای بریده بسیاری را بینی که گناه و جنایت مرتکب نشده اند.

بیت 5: چشمت با غمزه هایش خون ما را خورد و تو این کار را می پسندی، ای جان من، شایسته نیست که از قاتل خونریز حمایت کنی.

بیت 6: در این شب تاریک هجران، راه مقصود و وصال را گم کرده ام، ای ستاره هدایتگر، تو از گوشهای بیرون بیا و مرا راهنمایی کن.

بیت 7: از هر سویی که رفتم تنها بر وحشتم افزوده شد، امان از این بیابان و این راه بی سرانجام.

بیت 8: ای آفتاب زیبارویان، وجودم از عشق در جوشش است، ساعتی حمایتم کن و مرا در سایه خود پناه بده.

بیت 9: چگونه می توان برای این راه پایانی متصور شد زیرا که در همین ابتدای راه، بیش از صدهزار منزل وجود دارد.

بیت 10: هر چند که آبرویم را بردی اما از درت رویگردان نخواهم شد، جور از دوست دلپذیرتر از رعایت دشمن است.

بیت 11: باید عشق به فریادت برسد اگر بتوانی همچون حافظ، قرآن را با چهارده روایت از حفظ بخوانی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

در راه به دست آوردن مقصود تمام تلاش خود را کرده‌اید و به نتیجه نرسیده‌اید. کسی قدردان زحمات شما نیست. بهتر دست از این خواسته بردارید که کسان زیادی در این راه به نتیجه نرسیده‌اند. شما نیز در این راه زحمت زیادی کشیده‌اید و امید زیادی به نتیجه آن دارید. به خداوند توکل کنید و خود را از این مهلکه نجات دهید.