غزل شماره 92

فال حافظ

میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت

خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست

خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت

عاشق و مخمور و مهجورم بت ساقی کجاست

گو که بخرامد که پیش سروبالا میرمت

آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او

گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت

گفته‌ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا

گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت

خوش خرامان می‌روی چشم بد از روی تو دور

دارم اندر سر خیال آن که در پا میرمت

گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست

ای همه جای تو خوش پیش همه جا میرمت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای فرمانروای دل من چه زیبا راه میروی که قربان سرا پایت شوم و چه با ناز روان میشوی که پیش قامت موزونت جان بدهم.

بیت 2: تو پرسیدی که چه زمانی زیر قدم من جان می سپاری، چرا عجله میکنی؟ تقاضای تو مطلوب است پس پیش از تقاضایت برایت می میرم.

بیت 3: من عاشقی خمار آلوده و دور از یارم، معشوق و ساقی من کجاست؟ بگو که با ناز بیاید تا در پیش قامت بلندبالایش بمیرم.

بیت 4: به آنکسی که عمری را از عشق او بیمارم بگویید که نگاهی به من اندازد تا پیش چشمان شهلایش بمیرم.

بیت 5: گفته ای که لب چون یاقوتم هم درد می بخشد و هم دوا، من گاه برای دردت و گاه برای مداوایت می میرم.

بیت 6: چه زیبا و با ناز راه می روی، چشم بد از تو دور باد، من در سر این خیال را می پرورانم که در قدمت جان بسپارم.

بیت 7: اگر چه حافظ در خلوت وصال تو راهی ندارد اما ای کسی که همه جایت دلپذیر است، پیش تمام وجود تو، جان نثار میکنم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شیفته و دلباخته‌ای دارید که حاضر است جان خود را برای شما فدا کند. هرچقدر که به او جفا می‌کنید بیشتر شیفته‌ی شما می‌شود. همچنان منتظر توجه و محبت شماست و برای جلب رضایت شما تمام تلاش خود را انجام می‌دهد. مدام برای حال خوب شما دعا می‌کند. باآنکه می‌داند هیچ جایی در دل شما ندارد اما همچنان امیدوار است. بهتر است شما نیز در جهت محبت به او قدم بردارید و به او توجه نشان دهید تا بخت به شما رو کند. ان‌شاءالله