غزل شماره 90

فال حافظ

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم

زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت

هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت

تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن

کآیینهٔ خدای نما می‌فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست

بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای پیغامبر باد صبا تو را به سرزمین سبا می فرستم، ببین که تو را از اینجا به چه جای دوری می فرستم.

بیت 2: دریغ است که پرنده ای چون تو در این سرای پرغم زندگی کند پس تو را از اینجا به آشیانه وفای محبوب می فرستم.

بیت 3: در راه و مسیر عشق، دوری و نزدیکی مهم نیست زیرا من، تو را آشکارا می بینم و برایت دعا میکنم.

بیت 4: هر صبح و شب، کاروانی از دعای خیر هنگام وزیدن باد شمال و باد صبا برایت می فرستم.

بیت 5: برای آنکه لشکر غم تو، سرزمین دلم را خراب نکند، جان گرامی ام را به گروگان به نزدت می فرستم.

بیت 6: ای کسی که از برابر چشمان ما دور شدی و با دل همنشین گشتی، تو را دعا میکنم و برایت درود و ستایش می فرستم.

بیت 7: در چهره خود، آفرینش خدا را تماشا کن چرا که چهره تو آیینه ای است که جلوه گاه یزدان است.

بیت 8: برای آنکه نوازندگان تو را از شوق من آگاه کنند، من ترانه و غزل را همراه ساز و آهنگ می فرستم.

بیت 9: ساقی بیا و باده بیاور زیرا که آواز دهنده ای از غیب این مژده را به من داد که اگر درد را تحمل کنی، برایت دوا می فرستم.

بیت 10: حافظ، ترانه محفل تو یاد آوری نیکو از تو است پس عجله به خرج بده زیرا که برایت اسب و قبا می فرستم تا آماده آمدن شوی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خبر خوشی در راه است و زندگی شما تغییر خواهد کرد. از بند غم نجات خواهید یافت و روزگار خوشی در انتظار شماست. شخصی دعاگوی شماست و دائماً برای شما طلب خیر می‌کند. او برای شما از هیچ‌چیز فروگذاری نمی‌کند. شما از او دورید اما او همچنان دل‌بسته شماست. به خودتان بیایید و شکرگزار باشید که هر چه دارید از لطف خداوند است. گرچه غمی در دل دارید اما صبور باشید که آن نیز برطرف خواهد شد و روزگار وصل برای تکمیل کردن این خوشی نزدیک است.