غزل شماره 87

فال حافظ

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

می‌خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

آسوده بر کنار چو پرگار می‌شدم

دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت

کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت

خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان

زین فتنه‌ها که دامن آخرزمان گرفت

می خور که هر که آخر کار جهان بدید

از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

بر برگ گل به خون شقایق نوشته‌اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد

حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: زیبایی تو همراه با نمکین بودن چهره ات سراسر گیتی را گرفت، بله با اتحاد می توان جهان را تسخیر کرد.

بیت 2: شمع می خواست تا راز خلوت نشینان را فاش کند، سپاس خدای را که راز دلش با زبانش گره خورد. (و نتوانست بگوید)

بیت 3: از این سوز نهان عشق که در سینه من جای دارد، خورشید به مانند شعله ای ناچیز است که در آسمان جای گرفته است.

بیت 4: گل می خواست که از خود دم زده و بگوید که همرنگ و هم بوی دوست است اما باد صبا، از غیرت خود، او را ناگزیر خاموش کرد.

بیت 5: من چون پرگاری، آسوده در کنار حرکت می کردم اما چرخ زمانه مرا چون نقطه مرکزی، عاقبت محصور کرد.

بیت 6: آن زمانی اشتیاق نوشیدن جامی باده خرمن هستی مرا که آتشی سرخ از پرتو چهره یار بر آن افتاد.

بیت 7: از این آشوبهایی که این اواخر، زمانه را در برگرفته آنقدر آشفته ام که تصمیم دارم به کوی می فروشان رفته و گرد از آستین بیفشانم.

بیت 8: می بنوش زیرا که هر کس عاقبت جهان را دیده، از غم رها می شود و پیمانه گرانسنگ باده را در دست میگیرد. 

بیت 9: بر گلبرگهای گل، با خون شقایق چنین نوشته اند که هر کس که کار آزموده شد باده ارغوانی مینوشد.

بیت 10: حافظ، حال که از شعر تو، لطافت می تراود، حسود چگونه می تواند بر آن خرده بگیرد؟

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شکر خدا از زیبایی و جمال برخوردارید و این حسن در بین مردم زبانزد و موردقبول است. فردی از اطرافیان به شما حسادت می‌کند و قصد افشای راز شما و خوار کردن شما را دارد؛ اما قبل از هر اقدامش چیزی از کار او جلوگیری می‌کند. با خیال راحت به زندگی خویش ادامه دهید که اقبال بلندی دارید. به هرکسی دل نبندید که هرکسی ارزش وصل شما را ندارد. از فتنه اطرافیان بترسید و از افراد فتنه‌گر دوری‌کنید تا بلای آن‌ها دامن شما را نگیرد. اندکی به خود استراحت بدهید و سعی در آرام کردن خود داشته باشید تا از این مرحله عبور کنید. با دیگران بامحبت و دوستی رفتار کنید تا فتنه حسودان کارساز نشود. ان‌شاءالله