حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 85

غزل شماره 85

فال حافظ

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم

وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به دنبال دوستی می گردید که بتوانید درد دل خودتان را به او بگویید. با خجالت و گوشه نشینی آینده خوبی نخواهید داشت. کارها را برای خودتان سخت نکنید هرچه آسان بگیرید آسان تر می شود. آسوده خاطر باشید که خوشبختی تا آخر زندگی با تو است.