حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 85

غزل شماره 85

فال حافظ

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم

وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: از لب لعل یار، شربتی نچشیدیم، و چهره زیبای چون ماه او را سیر ندیدیم که رفت.

بیت 2: گویا او از همصحبتی با ما سخت به تنگ آمده بود که بار سفر را بست و ما به گرد او نرسیدیم و رفت.

بیت 3: ما برای نصر او سورۂ فاتحه و دعای حرز یمانی خواندیم و به دنبالش سورۂ اخلاص را دمیدیم اما باز هم او رفت.

بیت 4:  ما را فریب دادند که از کنار ما میگذری، دیدی که ما چگونه این فریب را پذیرفتیم اما او رفت؟

بیت 5: یار خرامان به چمن زیبایی و لطافت پا نهاد و ما در گلستان وصال او نرمک نرمک گام ننهادیم و او رفت.

بیت 6: تمام شب را چون حافظ ناله و افغان کردیم که ای افسوس که ما فرصت وداع نیافتیم و او رفت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به دنبال دوستی می گردید که بتوانید درد دل خودتان را به او بگویید. با خجالت و گوشه نشینی آینده خوبی نخواهید داشت. کارها را برای خودتان سخت نکنید هرچه آسان بگیرید آسان تر می شود. آسوده خاطر باشید که خوشبختی تا آخر زندگی با تو است.