حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 83

غزل شماره 83

فال حافظ

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت

برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت

جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت

در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار

هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت

عشقبازی را تحمل باید ای دل پای دار

گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت

گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد

ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت

از سخن چینان ملالت‌ها پدید آمد ولی

گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه

پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت رفت

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خبر بسیار خوبی نزدیک است که شما را به حد کمال می رساند. حاجتتان برآورده می شود و اطرافیانتان به یاریتان می شتابند. تقوی و ایمان خودتان را حفظ نمایید تا این زجر را کمتر حس کنید. همیشه با خدا درد دل کن به قدری حست رو عوض میکنه که باعث میشه حالت خوب بشه. در زندگی به آنچه آرزو می کنی می رسی.