حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 81

غزل شماره 81

فال حافظ

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل

ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل به نسیم سحری می‌آشفت

گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو

گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت

سخن عشق نه آن است که آید به زبان

ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت

چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هنگام سحر، بلبل با گل تازه شکفته گفت که دیگر ناز نکن زیرا که گلهای بسیاری چون تو در این باغ شکفته است.

بیت 2: گل خندید و گفت که از این سخن حقیقی تو ما نمی رنجیم اما هیچ عاشقی به معشوق خود، سخن تلخ نمی گوید.

بیت 3: اگر آرزو داری که از ساغر گهرنشان باده سرخ معرفت بنوشی چه بسا که باید اشکهای چون در خود را با سر مژگان، به رشته درآوری.

بیت 4: هر کس که خاک در میخانه را با چهره خود پاک نکرد (صورت نسائيد)، تا ابد شمیم عشق را نخواهد شنید.

بیت 5: دیشب که به سبب لطافت هوا، گیسوی سنبل با نسیم سحر آشفته می شد و من در گلزار ارم بودم.

بیت 6:  گفتم: ای باد، تو که مسند سلیمانی، جام جهان بینت کجاست؟ و او گفت: افسوس که بخت بیدار او به خواب ابدی رفته است.

بیت 7: سخن عشق نباید که بر زبان آید، پس ای ساقی، می بده و این گفتگو را کوتاه کن.

بیت 8: عقل و خرد و صبوری حافظ در اشک غرق شد، او چه می تواند بکند در حالی که نمی تواند سوز غم عشق را پنهان کند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

هر کسی شما را برای اولین بار می بیند پی خوش قلبی و ساده دلی شما می برد. چون باطنی خوب دارید فکر می کنید همه مثل شما می باشند. پس مواظب باشید از شما سوء استفاده نکنند. به زودی نتیجه کارهای خوبی را که انجام داده ای می بینی و مشکل تو هم حل می شود.