غزل شماره 79

فال حافظ

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید

نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اکنون که از باغ، نسیم بهشت می وزد (چه خوش است همراهی من و باده روح نواز و یار سیاه چشم زیبایم.

بیت 2: اکنون گدا نیز می تواند ادعای پادشاهی داشته باشد زیرا که سایه ابر، سراپرده اوست و کنار کشتزار، مجلس او.

بیت 3: چمن با ما از اردیبهشت سخن می گوید آنکس که نسیه (بهشت) را خرید و بهشت نقد را فرو گذاشت، خردمند نیست.

بیت 4: ملک دل را با نوشیدن شراب آباد کن زیرا که این جهان ویران بر این تصمیم است که از خاک پیکر ما خشت بزند.

بیت 5: از دشمن وفا به عهد و پیمان مخواه زیرا که شمع صومعه ای که به واسطه چراغ کنشت(1) روشن شود، پرتوی ندارد.

(1): کنشت: معبد يهود

بیت 6: من مست را به گناهکاری و روسیاهی سرزنش مکن، چه کسی بر این راز واقف است که سرنوشت چه تقدیری برایش نوشته است.

بیت 7: در تشییع جنازه حافظ، از مشایعت دریغ مکن زیرا که اگر چه غرق گناه است اما به بهشت خواهد رفت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شکر خدا بخت با شما یار شده و روزگار خوشی را می‌گذرانید. به بخت خود امیدوار باشید که خبرهای خوشی در راه است. کسانی هستند که از خوشی‌های گذشته و حسرت آن حکایت می‌کنند؛ اما عاقل کسی است که حال را دریابد و با حسرت گذشته و انتظار آینده زندگی حال را از دست ندهد. افسار دلتان را به دستگیرید مبادا که از غفلت شما راه خود را گم کند. به دشمنان اعتماد نکنید چراکه وفایی در عهد بستنشان نیست و پشیمان خواهید شد. از گناهان توبه کنید که اگرچه زیاد باشند اما خداوند بخشنده‌ترین است و می‌بخشد. ان‌شاءالله