حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 79

غزل شماره 79

فال حافظ

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید

نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

قاصدی خوش خبر به سمت شما می آید که به همراه خود، رسیدن به مراد و لطف یار را مژده می دهد. مدت درازی صبر کردید و از خداوند طلب حاجت نموده اید. کارهایت سر و سامان می گیرد و بخت و اقبال به شما رو می کند. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.