غزل شماره 78

فال حافظ

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دیدی که محبوبم جز ستم و ظلم هدف دیگری نداشت، پیمان را شکست و از غم ما هیچ هراسی به خود راه نداد.

بیت 2: پروردگارا او را مؤاخذه مكن اگر چه او دل چون کبوتر مرا به زیر پا نکند و کشت و حرمت صید حرم خود را نداشت.

بیت 3: ستمی که بر من روا شد به سبب بخت و اقبالم است وگرنه یار هرگز راه و رسم لطف و بخشش را فرونگذاشت.

بیت 4:با وجود این، هر کسی که خواری و سرزنش یار را تحمل نکرد، هر کجا که برود، هیچ کس به او احترام نخواهد گذاشت.

بیت 5: ای ساقی، شراب بیاور و با نهی کننده بگو که ما را نهی از منکر نکند زیرا جمشید همچنین جامی نداشت.

بیت 6:هر سالکی که به حریم آستان یار راه نیافت، بیچاره ای است که وادی عشق را طی کرد اما به حرم راه نیافت.

بیت 7: حافظ تو (در میدان سخنوری) گوی شیوایی را بربای زیرا که مدعی ادعاگر، هیچ هنری ندارد و از همه بدتر اینکه از بی هنری اش، خبر ندارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

محبوبی داشته‌اید و در هجر او به سر می‌برید. از این وضعیت رنجور و ناتوان گشته اما هنوز هم مهر او را در دل دارید، به‌گونه‌ای که حاضر نیستید و کوچک‌ترین رنجش وارد شود. این حال خود را نتیجه روزگار سیاه و بخت خود می‌دانید اما خوب می‌دانید که علت آن چیز دیگری است. به انکار واقعیت نپردازید و حقیقت را بپذیرید که او با همه این‌گونه است. بهتر این است که با خود صادق باشید و دیگر به فکر او نکنید تا بیشتر از این دچار بلا و مصیبت نشوید.