حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 78

غزل شماره 78

فال حافظ

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم

افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

با این همه هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت هیچ کسش محترم نداشت

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد

مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی

هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

خودتان را مستحق رنج و عذاب می دانید چون خود شما به دنبال این کار رفته اید. امیدوارید دوباره همه چیز درست شود و دست غیب شما را نجات بخشد. حل مشکل خود را از کسی بخواه که تو را درست راهنمایی کند و سعی کن به پند بزرگان گوش کنی که موفقیت و سعادت در پند پذیری است امید به خدا داشته باش که مشکل گشای واقعی است.