غزل شماره 77

فال حافظ

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: بلبلی، گلبرگی خوش نقش در منقار داشت و با داشتن آن ساز و سامان، باز ناله و زاری می کرد.

بیت 2: به او گفتم در حالی که به وصال رسیده ای، این فریاد و فغان از چیست؟ گفت تابش فروغ معشوق ما را به این کار مجبور کرد.

بیت 3: اگر محبوب کنار ما ننشست جای شکایت نیست زیرا او پادشاهی کامران است که از گدایی چون من ننگ دارد.

بیت 4: چه ما نیاز خود را اعلام کنیم و چه ناز کنیم در زیبایی دوست تأثیری نمی گذارد، خوشا به حال کسی که از خوبرویان، بختی کامروا داشت.

بیت 5: برخیز تا بر خامه نقاش آفرينش جان خود را نثار کنیم زیرا که او این همه نقشهای نو را با حرکت پرگار خویش به وجود آورد.

بیت 6: اگر سالک راه عشقی از رسوایی مهراس زیرا شیخ صنعان، خرقه خود را به گرو در خانه باده فروش گذاشت.

بیت 7: حال و روز آن درویش شیرینکار، خوش باد که در مراحل مختلف سیر و سلوک، ذکر تسبيح فرشتگان را در میان زنار پوشان بر لب داشت.

بیت 8: چشم حافظ در زیر بام قصر آن فرشته صفت، چون بهشتهایی بود که زیر آنها، رودهایی جاری است.(1)

(1): سوره بینه / ۹۸

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

دوستی پیداکرده‌اید که برخلاف ظاهر زیبا و خندانش باطنی ناراحت و شکننده دارد. دلی سوخته دارد که از عدم وصال برایش به‌جامانده است. در فراغ او ناراحتید و از بی‌توجهی او نسبت به خودتان رنجیده خاطر گشته‌اید. به خداوند توکل کنید و دلیل را در حکمتش جستجو کنید تا به نتیجه برسید. اگر واقعاً او را دوست دارید باید از راه و روش خودش وارد شوید وگرنه رسوا خواهید شد. وقت آن رسیده است که ظاهر را کنار گذاشته و باطنی خداپسند دست‌وپا کنید تا خداوند یاری‌تان کند و با مدد او به مقصود دست پیدا کنید. ان‌شاءالله