حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 75

غزل شماره 75

فال حافظ

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست

از لبت شیر روان بود که من می‌گفتم

این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست

جان درازی تو بادا که یقین می‌دانم

در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست

مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق

ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست

دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت

ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست

درد عشق ار چه دل از خلق نهان می‌دارد

حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شانس فقط یک بار در خانه شما را می زند پس چرا آن را پس می زنید و ندانسته به بازی می گیرید. دل و دینتان را به خدا بسپارید تا به یمن خوبی تان دولت و مال و سلامت به شما عطا فرماید. نا شکری مکن و از خدا بخواه تا تو را در راهی که می روی موفق کند.