حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 74

غزل شماره 74

فال حافظ

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش

که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

ور نه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار

که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست

دردمندی من سوخته زار و نزار

ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی

پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نتیجه و محصول کارخانه هستی، اعتباری ندارد پس باده بیاور زیرا مال دنیا بی اعتبار است.

بیت 2: غرض اصلی از داشتن دل و جان، افتخار هم صحبتی با بار است. مقصود همین است وگرنه دل و جان ارزشی ندارد.

بیت 3: ای سرو خوشخرام، برای آرمیدن زیر سایه، منت سدرة المنتهى و درخت طوبا را مکش زیرا اگر نیک بنگری، چندان ارزشی ندارد.

بیت 4: دولت و ناز و نعمت زمانی ارزش دارد که بی خون دل خوردن به دست آید وگرنه حتی بهشت نیز با کاو کوشش زیاد، ارزشی ندارد.

بیت 5: در این مدت کوتاهی که در مرحله زندگی ات فرصت داری، به خوشی زندگی کن زیرا فرصت تو کم است.

بیت 6: ما بر  کناره دریای نیستی، منتظر هستیم، پس ای ساقی وقت را غنیمت بدان زیرا از لب تا دهان راه زیادی نیست.

بیت 7: ای زاهد، از بازی غیرت خداوند، خود را ایمن مبین و هشیار باش که راه صومعه تاکوی مغان باده فروش، بسیار کوتاه است.

بیت 8: دردمندی من که سوخته عشقم و نحیف و لاغر، گویا نیاز به این همه نوشتن و بیان ندارد.

بیت 9: نام حافظ به نیکی نوشته شده است ولی در نزد وارستگان، سود و زیان چندان اهمیتی ندارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

دیگر خسته شده ای. صبر و قرار نداری از سر گردانی خسته ای و این دل شکستگی تو شده است. فقر و بی پولی عذابت می دهد. نترس روزی خواهد رسید که همه مردم تو را تحسین می کنند و از تو کمک می خواهند. خداوند عادل و روزی رسان است. تو را هم فراموش نکرده و به تو هم کرم میکند. صبر داشته باش.