حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 73

غزل شماره 73

فال حافظ

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری

سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب

خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی

سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

من از این طالع شوریده برنجم ور نی

بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش

غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

شیر در بادیه عشق تو روباه شود

آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

آب چشمم که بر او منت خاک در توست

زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

از وجودم قدری نام و نشان هست که هست

ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست

غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است

در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هر چشمی به واسطه پرتو نور تو، روشن است و هر دیده ای، سپاسگزار غبار درگاه تو است.

بیت 2: صاحبدلان تنها می توانند به چهره تو بنگرند، آری، راز نهان گیسوی تو در هر سری هست.

بیت 3: اگر اشک سخن چین و پرده در من چون خون، سرخ شد، عجیب نیست زیرا هر کس که پرده دری کند از کار خویش شرمسار می شود.

بیت 4: برای آنکه از نسیم، گردی بر دامن بار ننشیند، در هر گذری، از دیدگانم، سیل اشک می ریزد.

بیت 5: برای آنکه از گیسوی سیاه تو، هر جا سخن نگویند، من هیچ سحرگاهی با باد صبا گفتگو نمیکنم.

بیت 6: تنها من از این بخت شوریده ام در رنج هستم وگرنه همه کس از توجه تو بهره مند هستند.

بیت 7: ای چشمه زندگانی، از شرم لبان شیرین تو، تمام شهد و شکرها، غرقه در عرق شرم و خجالت هستند.

بیت 8: از پرده برون افتادن رازها، مصلحت و جایز نیست وگرنه در مجلس وارستگان هیچ خبری پنهان نیست.

بیت 9: در صحرای عشق تو، شیر چون روباهی ضعیف می گردد، آه از طریق عشق که در آن هر خطری وجود دارد.

بیت 10: اشک چشمم که سپاسگزار خاک در تو است، و خاک تمام درگاه، زیر بار منت بسیار او است. (اشک چشم من)

بیت 11: از وجود من، تنها نام و نشان اندکی مانده است وگرنه از هر ضعف و ناتوانی، در آن نشانی می توانی بیایی.

بیت 12: جز آنکه حافظ از تو ناخشنود است، هر کمالی که هست در وجود تو است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

کاری را که می خواهید انجام بدهید پنهان کنید. کار را هر چند کوچک است بزرگ بدانید، خیال پردازی را کنار بگذارید و وقت را غنیمت شمارید تا صاحب مقام و منزلت شوید. روزگار بر وفق مراد تو می شود پس رضای خداوند را هم درنظر بگیر و تو هم برای دیگران سبب ساز باش.