حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 71

غزل شماره 71

فال حافظ

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

کاندر این طغرا نشان حسبة لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود

خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: پارسایی که ظاهر ریاکارانه را می پرستد از حال ما آگاهی ندارد و از وی بابت آنچه درباره ما می گوید، نباید ناخوشدل شد.

بیت 2: هر چه که در مسیر آئین درویشی برای رهرو پیش آید خیر اوست، در راه راست معرفت، ای دل، کسی راه را گم نخواهد کرد.

بیت 3: تا ببینیم که چه بازی صورت می گیرد پیاده شطرنج خود را جلو میفرستیم، در عرصه شطرنج وارستگان، جایی برای بازی شاه نیست (او مات می شود).

بیت 4: این آسمان به ظاهر ساده ولی پرنقش و نگار و بلند چیست که هیچ دانایی در جهان، به راز آن آگاه نیست؟

بیت 5: پروردگارا، این چه بی نیازی و چه حکمت استواری است که با این همه زخم و جراحت، فرصت یک آه کشیدن هم نداریم.

بیت 6: رئیس دیوان ما انگار از حساب و کتاب چیزی نمی داند زیرا در بالای طغرای(1) او، نشان حسبة لله(2) دیده نمی شود.

(1): طغراء نشانی که بر فرمانها و سکه های پادشاهان نقش میشد

(2): حسب الله: ثواب و مزد تنها از خداوند چشم باید داشت

بیت 7: به هر کس که میخواهد بیاید بگو بیاید و هر چه را که میخواهد بگوید، زیرا این درگاه به غرور و ناز و پرده دار و دربان نیازی ندارد.

بیت 8: رفتن به در میخانه، کار یکدلان و رندان است و آنانکه کرامت نفس خود را فروخته اند، راهی به کوی می فروشان معرفت ندارند.

بیت 9: هر کاستی به سبب اندام نامتناسب و ناموزون ماست وگرنه خلعت تو بر قامت هیچ کس کوتاه نیست.

بیت 10: من بنده و غلام مرشد میخانه هستم که لطف او همیشگی است وگرنه لطف شیخ دین و زاهد ریایی، گاه هست و گاه نیست.

بیت 11: اگر حافظ در صدر و بالای مجلس نمی نشیند به سبب بلندنظری اوست آری، عاشق دردی آشام به مال و مقام، دل نبسته است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

معنی کلمات سخت بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی کلمات سخت بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

در ایام  بهار بشارتی به شما می دهند که لیاقت این بشارت را دارید چون مقامتان نزد خداوند بسیار بالاست. بخت بسیار خوبی نصیبتان می شود. تصمیم شما باعث سربلندی تان و نیز مایه ی افتخار برای همگان خواهد شد. همیشه با خداوند باشید.