غزل شماره 70

فال حافظ

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست

اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد

گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی

طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

هر که را در طلبت همت او قاصر نیست

از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز

زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست

من که در آتش سودای تو آهی نزنم

کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم

که پریشانی این سلسله را آخر نیست

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: مردمک چشمان ما جز به چهره‌ات، به جایی دیگر نمی‌نگرد و دل عاشق و سودایی ما جز نام تو را ذکر نمی کند.

بیت 2: اشک من، برای طواف استان و حریم تو احرام می پوشد هر چند که بواسطه خون دل مجروح خود، پاک و طاهر نیست.

بیت 3: اگر پرنده سدرة المنتهى (جان) به جستجوی تو، پرواز نکند همچون مرغان وحشی، اسیر دام و قفس باشد.

بیت 4: اگر عاشق مسکین و بیچاره، دل ناچیز و ناسره خود را نثار کرد، بر او خرده مگیر زیرا که به نثار سیم و زر خالص توانایی ندارد.

بیت 5: هر کس که در جستجوی تو، همتش اندک نباشد، بالاخره به وصال قامت بلند تر خواهد رسید.

بیت 6: هرگز از روانبخشی و زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی سخن نمیگویم زیرا که در حیات بخشی، چون لبان تو، ماهرانه رفتار نمیکند.

بیت 7: من که با وجود آتش عشق تو در دلم، آهی سوزناک هم نمیکشم چگونه توانم بگویم که در برابر داغ عشقت، دلم شکیبا نیست؟

بیت 8: همان روز اولی که تو را دیدم با خود گفتم که پریشانی سلسله عاشقان تو، پایانی ندارد.

بیت 9: دل حافظ، تنها در آرزوی وصال تو نیست، چه کسی را می یابی که در خاطر او، قصد وصال تو نباشد؟

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

قصد انجام کاری را دارید مطمئن باشید به مقصود خواهید رسید. شک نداشته باشید، خودتان می‌دانید که هدفتان را شناخته‌اید و در چه راهی قدم می‌گذارید. به خود اعتماد دارید و همین خیلی به شما کمک می‌کند. دام‌ها را گشوده و از قفس چون باد فرار کرده‌اید تا برای مرادتان تلاش کنید. مردم شما را تحسین می‌کنند و همگان دوستتان دارند. به خداوند توکل کنید و به راه خود ادامه دهید تا به نتیجه برسید. ان‌شاءالله