غزل شماره 69

فال حافظ

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان

همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست

روی تو مگر آینه لطف الهیست

حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم

مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را

شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز

در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست

تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است

جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست

دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر

گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت

در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت

با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی

جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست

ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ

فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: کسی را نمی یابی که در آن گیسوان خم اندر خم گرفتار نباشد، در رهگذر چه کسی، دامی از عشق، پهن نشده است؟

بیت 2:وقتی که چشمان تو از خلوت نشینان دل می برد، اگر ما با تو هستیم، ما گناهی صورت نگرفته است.

بیت 3: گویی چهره تو، آینه لطف و هنر پروردگار است، بدرستی که چنین است و در این سخن، روی و ربایی نیست.

بیت 4: آفرین بر چشمان تو که نرگس، شیوه افسون و دلربایی را از آن میجوید، گویی بیچاره، از سر بی خرد خود خبری ندارد و در چشمانش، حیایی دیده نمی شود و بی شرم است.

بیت 5: بخاطر خدا، گیسوان خود را پیراسته و کوتاه مکن زیرا شبی نیست که ما همراه باد صبا از عشق به گیسوانت، فریاد و فغان نکنیم.

بیت 6: ای شمع دل افروز بازگرد زیرا بدون دیدن چهره تو، در بزم و مجلس همپیالگان، هیچ نشانی از نور و صفا نمی یابی.

بیت 7: غمخواری غریبان، نشان یاد نیک است، جانان من، مگر در شهر شما، چنین آئینی، مرسوم نیست؟

بیت 8: دیروز از کنارم می رفت که به او گفتم ای یار زیبای من، به پیمان خود وفا کن، او گفت: ای بزرگوار، تو در اشتباهی، زیرا که در این زمانه وفایی وجود ندارد.

بیت 9: اگر پیر مغان، راهنمای من شد تفاوتی ندارد زیرا که هیچ سری را نمی یابی که در آن از اسرار الهی، سری وجود نداشته باشد.

بیت 10: اگر عاشق، بار سرزنش را تحمل نکند چه می تواند بکند؟ هیچ دلاوری، در برابر تیر قضا و قدر سرنوشت، سپری ندارد.

بیت 11: جز گوشه ابروی تو، در صومعه زاهد و در گوشه خلوت صوفی، محرابی نمی توان یافت.

بیت 12: ای کسی که به ریختن خون دل حافظ، تصمیم گرفته ای، مگر از غیرت و حمیت قرآن و خدا هراسی نداری؟

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

قصد انجام کاری را دارید. مطمئن باشید به مقصود خواهید رسید. در این امر شک نداشته باشید. خودتان می‌دانید که هدفتان را شناخته‌اید و در چه راهی قدم می‌گذارید. به خود اعتماد دارید و همین خیلی به شما کمک می‌کند. دام‌ها را گشوده و از قفس چون باد فرار کرده‌اید تا برای مرادتان تلاش کنید. مردم شما را تحسین می‌کنند و همگان دوستتان دارند. به خداوند توکل کنید و به راه خود ادامه دهید تا به نتیجه برسید. ان‌شاءالله