غزل شماره 66

فال حافظ

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست

چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق

که مست جام غروریم و نام هشیاریست

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست

لطیفه‌ایست نهانی که عشق از او خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار دلداریست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری

عروج بر فلک سروری به دشواریست

سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ

که رستگاری جاوید در کم آزاریست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای بلبل عاشق اگر با من موافق و دوستی بنال زیرا که ما هر دو عاشقان بیچاره ای هستیم و کارمان نیز ناله و افسوس است.

بیت 2: در آن سرزمینی که نسیمی از بوی خوش گیسوی یار می وزد، نافه‌های تاتاری چگونه می تواند ادعایی کند؟

بیت 3: شراب بیاور تا جام کبود رنگ ریا را با آن بشوئیم زیرا که از جامه غرور سرمستیم اما نام ما به هشیاری برده می شود.

بیت 4: خیال رسیدن به سر زلف تو، کار هر ناپخته ای نیست زیرا که به زیر زنجیر بلا رفتن، شیو عیاران و جوانمردان است.

بیت 5: آن نکته نغز پنهانی که عشق به سبب او به وجود می آید لب لعل فام و خط سبز یار نیست.

بیت 6: چهره زیبای یار تنها به چشم زیبا و زلف و رخساره و خال نیست، هزاران نکته ظریف در کار عشق وجود دارد.

بیت 7: وارستگان جهان معنی، جامه ابریشمی آنکس که هنر و کمالی ندارند را حتی به نیم جو نیز نمیخرند.

بیت 8: رسیدن به درگاه تو، کاری بس مشکل است، بله بالا رفتن و بر شدن به آسمان جلالت تو سخت است.

بیت 9: سحرگاه، در خواب ناز و غمزه چشمت را دیدم، چه نیک است مراحل خواب من که از بیداری بهتر است.

بیت 10: حافظ با ناله هایت، دلش را میازار و دیگر زاری را تمام کن زیرا که رستگاری ابدی تو در کم آزار رساندن است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از روزگار گله‌مندید و دردکشیده‌اید. انتظاری داشته‌اید که برآورده نشده است و آن‌طور که باید، راضی نشده‌اید. مغرور شده‌اید و ادعای فخر می‌کنید. بسیار خنده‌دار است که پشت پرده عاشقی کنید به کسی که هیچ ارزشی ندارد. به ظواهر دل‌خوش نکنید هزاران نکته در باطن چیزها نهفته است. اگر واقعاً جویای هنر باشید، به ظواهر توجه نخواهد کرد. درست است که برتری‌هایی دارید، اما این نباید باعث غرور و خودپسندی شما شود. اندکی به اطرافیان توجه نشان دهید و لطافت به خرج دهید تا به سعادت در دودنیا دست‌یابید. ان‌شاءالله