حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 63

غزل شماره 63

فال حافظ

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

آن جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست

هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

چرا فکر می کنید غم دلتان را پایانی نیست دوای درد شما با خدا بودن است، راز و نیاز کردن با خداوند از درد دلتان می کاهد. از هم صحبتی با ناجنسان دوری کن. خداوند با عاشقان یار است. همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود. عجله نکن گره از کار بسته ی تو باز می شود.