غزل شماره 474

فال حافظ

هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی

ملامتگو چه دریابد میان عاشق و معشوق

نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی

بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور

که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است

خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی

ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد

که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست

بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی

خیال چنبر زلفش فریبت می‌دهد حافظ

نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای محبوب من، من دوستدار تو هستم و می دانم که این موضوع را میدانی زیرا که نادیده ها را می بینی و نانوشته ها را می خوانی.

بیت 2: سرزنشگر از آنچه میان عاشق و معشوق میگذرد بی خبر است، چشم نابینا هیچ چیز را نمی تواند ببیند بویژه اگر سر پنهانی دل باشد.

بیت 3: گیسو را بیفشان و صوفی را به رقص و پایکوبی برانگیز تا که از هر وصله دلقش، هزاران بت خودپرستی را فرو ریزی.

بیت 4: گشایش کار آرزومندان به آن ابرو وابسته است، پس بخاطر خدا لحظه ای بنشین و گره از پیشانی باز کن و بخند.

بیت 5: فرشته در هنگام سجده به آدم، قصدش بوسیدن آستان تو بود زیرا که در زیبایی تو، لطیفه حسنی بالاتر از حد آدمی دید.

بیت 6: روشنی بخش چشمان ما، نسیمی از بوی خوش گیسوان معشوق است، خدایا به این جمع (گیسوی یار) از باد پریشانی و تفرقه، اندوه و آسیبی نرسد.

بیت 7: افسوس که شادی نیم شبی را با خواب در سحرگاه از دست دادیم، ای دل قدر وقت را نمی دانی مگر اینکه درمانده شوی.

بیت 8: از همسفران، دلتنگ و آزرده خاطر بودن، راه معرفت نیست، دشواری منزل را به جان بخر به یاد روزگاری که آسان بر تو گذشت.

بیت 9: حافظ، تصویر خیالی حلقه زلف یار تو را فریب می دهد، مراقب باش تا حلقه در بخت امر ناممکنی را نکوبی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2: 

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5: 

بیت 6: 

بیت 7: 

بیت 8: 

بیت 9: 

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…