حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 44

غزل شماره 44

فال حافظ

کنون که بر کف گل جام باده صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش

که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است

ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر

که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است

حدیث مدعیان و خیال همکاران

همان حکایت زردوز و بوریاباف است

خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ

نگاه دار که قلاب شهر صراف است

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ناامیدی را کنار بگذار تا پیروز شوی راز خودت را به هیچ کس نگو، کسی رازدار نیست. بخت و اقبال با تو همراه است و روزگار روی خوش را به تو نشان می دهد. خداوند را سپاسگزار باش تا نعمات خود را از تو دریغ نکند. به عهد و پیمان خود پایبند باش تا حق دوستی را به جا آورده باشی. سعی کن از هر چه داری لذت ببری و حتما به آرزوهایت می رسی.