غزل شماره 400

فال حافظ

بالابلند عشوه گر نقش باز من

کوتاه کرد قصه زهد دراز من

دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم

با من چه کرد دیده معشوقه باز من

می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد

محراب ابروی تو حضور نماز من

گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق

غماز بود اشک و عیان کرد راز من

مست است یار و یاد حریفان نمی‌کند

ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من

یا رب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن

گردد شمامه کرمش کارساز من

نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا

تا کی شود قرین حقیقت مجاز من

بر خود چو شمع خنده زنان گریه می‌کنم

تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من

زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود

هم مستی شبانه و راز و نیاز من

حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا

با شاه دوست پرور دشمن گداز من

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: معشوق بلند قامت و عشوه گر و فریبکار من، داستان پارسایی دیرینه و طولانی مرا، کوتاه کرد.

بیت 2: ای دل دیدی که در آخرین مراحل پیری و تقوی و دانش من، دیده زیباپرست من با من چه کرد؟

بیت 3: از ویرانی بنای ایمان خود می هراسم زیرا که محراب ابروی تو، حضور قلب مرا در نماز، از من سلب می کند.

بیت 4: گفتم که با خرقه ریاکاری، نشان و علامت عشق را بپوشانم، اشکم خبرچین بود و راز مرا آشکار کرد.

بیت 5: یار من مست است و از هم پیالگان خود یادی نمی کند، یادش به خیر ساقی مهربانی که به عاشقان مسکین لطف می کرد.

بیت 6: یارب، آن باد بهاری کی خواهد وزید که وزش ملایم آن باعث می شود که بوی خوش کرم و بخشش او، چاره ساز من شود.

بیت 7: اکنون، از گریه ریاکارانه ام، خیالات بیهوده دارم و نمی دانم چه زمانی این گریه مجازی من، حقیقی و از سوز دل خواهد بود.

بیت 8: چون شمع، در حالی که خنده می کنم، اشک میریزم تا ببینم که سوز و ساز من با دل سنگ تو چه خواهد کرد و چه تأثیری بر آن خواهد گذاشت.

بیت 9: زاهد آنگاه که از نماز تو کاری ساخته نیست، مستی شبانه و راز و نیاز عاشقانه من، برتر از نماز تو است.

بیت 10: ای باد صبا، حافظ از غصه نابود شد، پس احوالش را با آن شاه دوست پرور و دشمن سوز بیان کن.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…