حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 30

غزل شماره 30

فال حافظ

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان

بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت

این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست

یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع

بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

اگر در کارت موفق نشدی به دیگران پر خاش مکن، آنها  مقصر نیستند و گناهی ندارند. تو مورد اعتماد دیگرانی. اگر در کار خود غل و غش داشته باشی هم خودت را از بین می بری هم دیگران را پس از تجربه ی خودت استفاده کن و دست دیگران را هم بگیر. حیف از توست که با حیله و ریا بخواهی زندگی کنی. ذات تو مثل یک سجاده پاک و بی ریاست. مراقب شیطان باش. مجددا با فکر باز شروع به کار کن موفقیت تو حتمی است. ان شاءالله