غزل شماره 285

فال حافظ

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

ساقی بهار می‌رسد و وجه می نماند

فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش

تا چند همچو شمع زبان آوری کنی

پروانه مراد رسید ای محب خموش

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو

نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش

چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول

بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: در زمانه پادشاهی که خطا می بخشد و گناه را می پوشاند، حافظ با شیشه ای بزرگ، باده نوشی می کند و فتوی دهنده با پیاله ای کوچک. 

بیت 2: همین که صوفی دید که محتسب خود کوزه شراب را بر دو میکشد، از کنج صومعه بیرون آمد و در پای خم معتکف شد.

بیت 3: من احوال شيخ و قاضی و پنهانی شراب نوشید نشان چون یهودیان را سحرگاهان از پیر میفروش سؤال کردم.

بیت 4: و او گفت اگر چه تو محرم رازی اما این سخن غیرقابل بیان است، پس ساکت شو و حرمت را حفظ کن و شراب بنوش.

بیت 5: ساقی، اینک بهار می رسد و وجه نقدی برای خریدن شراب نمانده است، تدبیری بیندیش زیرا که از غم، خون دلم به جوش آمده است. 

بیت 6: عاشقی و بی چیزی و جوانی و فصل بهار دست به دست هم داده اند پس، عذر مرا بپذیر و با بزرگواری خود جرم و گناه مرا بپوشان

بیت 7: ای دوست، تاکی همانند شمع، چرب زبانی و حرافی میکنی، اجازه کامیابی ات رسید، پس دیگر ساکت شو.

بیت 8: ای پادشاهی که از لحاظ صورت هیچ چشمی چون تو ندیده و هیچ گوشی نیز خبر از وجود کسی چون نشنیده.

بیت 9: آنقدر زندگی کن که اقبال جوان و تازهات، از آسمان ژنده پوش، خرقه کبودت را بپذیرد.(1)

(1): خرقه پذیرفتن؛ جانشین مرشد شدن

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…