غزل شماره 283

فال حافظ

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها

که از نهفتن آن دیگ سینه می‌زد جوش

شراب خانگی ترس محتسب خورده

به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

ز کوی میکده دوشش به دوش می‌بردند

امام شهر که سجاده می‌کشید به دوش

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

محل نور تجلیست رای انور شاه

چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش

به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر

که هست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند

گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: سحرگاهان از آواز دهنده غیبی این مژده به گوشم رسید که اینک زمان سلطنت شاه شجاع است پس بی پروا، شراب بنوش.

بیت 2: آن زمان که صاحبنظران از کارها کناره گرفته بودند و در عین اینکه هزاران سخن در دهان داشتند ولی لب بسته بودند، دیگر گذشت.

بیت 3:  با آواز چنگ، آن سخنان و شکوه هایی را که از پنهان نگاه داشتنشان، سینه مان چون دیگی می جوشید، اینک بیان می کنیم.

بیت 4: شراب خانگی مان را که از محتسب ترسیده، اینک به شادی روی محبوب و با صدای نوشانوش یاران، می نوشیم.

بیت 5: دیشب، امام شهر را که بر دوشش، سجاده می افکند، از کوچه میخانه و بر دوش نهاده و مست می بردند.

بیت 6: ای دل، تو را راهنمایی می کنم به یک راه رهایی و نجات و آن این است: به عشق و فساد خود افتخار مکن و با زهد و پارسایی ریاکارانه هم فخر مفروش.

بیت 7: تدبیر و فکر روشن شاه، جایگاه نور تجلی حق است، پس اگر می خواهی به او نزدیک شوی باید در پاکی نیت خود، تلاش کنی.

بیت 8: مگذار جز ستایش جلال و شکوه او بر ضمیرت بگذرد زیرا که گوش دل او، رازدار پیام فرشته غیبی است.

بیت 9: به اسرار آنچه که به صلاح و خیر مملکت است تنها پادشاهان واقفند، ای حافظ، تو یک گدای گوشه نشین بیش نیستی، پس بیهوده فریاد مکن.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…