غزل شماره 278

فال حافظ

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش

که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش

سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش

مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن

به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش

کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار

که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش

بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم

به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش

کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ

ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی زورش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  شرابی تلخ میخواهم که چنان نیرومند باش که مردان شجاع را از پا در آورد تا لحظه ای من از جنجال و آرامش دنیا، فارغ و آسوده شوم.

بیت 2:  در سفره دنیای سفله پرور، نمی توانی شیرینی آسایش را بچشی، پس ای دل، از تلخ و شور آن نیز طمع ببر.

بیت 3: شراب بیاور زیرا که به بازیگری خنیاگر فلک، ناهید چنگ نواز و بهرام جنگاور، نمی توان از مکر و حیله آسمان، ایمنی یافت. 

بیت 4: کمند صید و شکار بهرام گور را کنار بگذار و جام جم (ساغر شراب) را به دست بگیر، زیرا من تمام صحراهای دنیا را طی کرده ام، نه بهرام شاه ساسانی وجود دارد و نه مقبره او.

بیت 5: بیا تا سر زمانه را در می روشن و صاف به تو نشان بدهم، به شرط آنکه به مردمان بی ذوق و کوردل نشان ندهی.

بیت 6: نظر عنایت کردن به بیچارگان و فقرا، منافاتی با سروری و بزرگی ندارد همچنانکه سلیمان با آن همه شکوه و جلال خود، به موران، التفاف میکرد.(1)

(1): سوره نمل، آیه ۲۷

بیت 7: کمان ابروی معشوق، از حافظ سرپیچی نمی کند اما به بازوی بی زور او خندداش میگیرد (که نمی تواند کمان او را بکشد).

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…