غزل شماره 272

فال حافظ

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

گو می‌رسم اینک به سلامت نگران باش

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش

ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ که هوس می‌کندش جام جهان بین

گو در نظر آصف جمشید مکان باش

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  ای یار بازگرد و همدم جان دل تنگ من باش و محرم و همراز اسرار پنهانی این در آتش غم گداخته باش.

بیت 2: از آن شرابی که در میخانه عشق می فروشند، دو سه پیاله به ما بده اگر چه ماه رمضان باشد. 

بیت 3:  ای عارف رهرو، آنگاه که در خرقه ریای خود آتش زدی، کوشش کن و صدرنشین گروه وارستگان جهان باش.

بیت 4: به دلدار که میگفت دل نگران تو هستم بگو که اینک سالم و تندرست به نزدت می آیم پس چشم به راه باش. 

بیت 5: دلم از حسرت آن لبان لعل جانبخش، خون شد، ای صندوقچه مهر و محبت، با مهر و نشان عشق سابق خود باش.

بیت 6: ای سیل اشک، برای آنکه غبار غمی بر دل یار ننشیند، در پی نامه روان شو.

بیت 7: به حافظ که آرزوی دستیابی به جام جهان بین را دارد بگو که همیشه در جلو چشمان آصف وزیر شاه شجاع باش که جایگاه و شأن جمشید را دارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…