غزل شماره 270

فال حافظ

درد عشقی کشیده‌ام که مپرس

زهر هجری چشیده‌ام که مپرس

گشته‌ام در جهان و آخر کار

دلبری برگزیده‌ام که مپرس

آن چنان در هوای خاک درش

می‌رود آب دیده‌ام که مپرس

من به گوش خود از دهانش دوش

سخنانی شنیده‌ام که مپرس

سوی من لب چه می‌گزی که مگوی

لب لعلی گزیده‌ام که مپرس

بی تو در کلبه گدایی خویش

رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

همچو حافظ غریب در ره عشق

به مقامی رسیده‌ام که مپرس

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  محنت عشقی کشیده ام که از آن سئوال مکن، زهر فراقی چشیده ام که از تلخی اش نمی توان سوال کرد.

بیت 2: تمام دنیا را گشته ام و در پایان، معشوقی را انتخاب کرده ام که مپرس.

بیت 3: در آرزوی رسیدن به خاک در او چنان از دیده، اشک می ریزد که مپرس.

بیت 4: من با گوش های خود، دیشب، سخنانی از او شنیده ام که مپرس

بیت 5: چرا لبانت را میگزی و به من اشاره میکنی که خاموش باش، من چنان لب لعلی را بوسیده ام که مپرس

بیت 6: بدون داشتن یاری چون تو، در کلبه فقر و نیازمندی خود، چنان رنج کشیده ام که مپرس

بیت 7: همچون حافظ نا آشنا در راه عشق، به مقامی از سلوک رسیده ام که پرسیدنی نیست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…