حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 27

غزل شماره 27

فال حافظ

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

وز قد بلند او بالای صنوبر پست

آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست

بازآی که بازآید عمر شده حافظ

هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

به دنبال آرزوها و کارهای محال و دور از دسترس مباش و به واقعیت ها بیاندیش و تلاش کن کارها روبراه می شود. یکبار دیگر هم دنیا به تو روی خوش نشان می دهد و این آخرین فرصت تو است. پس سعی کن اشتباهات گذشته را تکرار نکنی و با عقل و درایت از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بکنی. امید به خدا داشته باش که مشکل گشای واقعی است.