غزل شماره 268

فال حافظ

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند

ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست

طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:از گلزار جهان، گل چهره ای ما را کافی است و از این چمن جهان نیز تنها سایه یار سرو قامت برای ما کفایت می کند. 

بیت 2: من با ریاکاران هم صحبت شوم؟ هرگز چنین مباد، از آنچه در دنیا بر آدمی گران و سخت است، ما را پیمانه گرانسنگ کفایت می کند.

بیت 3: کاخ بهشت را در ازای کار نیک، به پاداش میدهند، ما وارسته و بی چیزیم، پس صومعه پیر مغان برای ما کافی است.

بیت 4: بر لب جوی بنشین و همراه گذر آب، گذر عمر خود را ببین زیرا این اشاره ای از جهان گذران است و برای ما کافی است. 

بیت 5:  در نقدینگی بازار دنیا بنگر و آزاری که جهان در قبال آن به تو می رساند، اگر این سود و زیان و تجارت برای شما کافی نیست، ما را کفایت میکند.

بیت 6: محبوب در کنار ماست پس چه نیازی که بیش از این بخواهیم؟ نعمت هم صحبتی با آن همدم جان برای ما کافی است. 

بیت 7:  بخاطر خدا، از آستانه خودت حتی مرا به بهشت هم مفرست زیرا که منزل تو از جهان هستی ما را کافی است.

بیت 8: حافظ، از سرچشمه و آبشخور قسمت و تقدیر شکایت کردن، نشانه بی انصافی است، طبع روان و غزلهای شیوا برای ما کفایت میکند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…