غزل شماره 263

فال حافظ

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی

که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز

ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

نظر بر این دل سرگشته خراب انداز

به نیمشب اگرت آفتاب می‌باید

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز

ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت

به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  ای ساقی، بیا و کشتی وجود ما را در نهر شراب بیفکن و با این کارت در جان پیر و جوان، ولوله و خروش بینداز.

بیت 2: ای ساقی، مرا در کشتی شراب بینداز زیرا که گفته اند: تو نیکی کن و در آب بینداز (تو نیکی میکن و در دجله انداز).

بیت 3: از کوی میخانه به اشتباه بازگشته ام، بار دیگر از کرم و بخشش خود مرا به راه راست، راهنمایی کن. 

بیت 4: از آن شراب سرخرنگ خوشبو، پیالهای بیاور و به من بده و در دل گلاب، آتش رشک و حسد بینداز.

بیت 5: ای ساقی، اگر چه مست و خراب باده ام تو مهربانی کرده و نظر عنایتی به دل حیران و ویران از عشقم بینداز.

بیت 6: اگر در دل شب، خواستار خورشید هستی، از روی دختر گلچهره تاک (شراب) پرده بینداز و در خم را باز کن.

بیت 7:  ای ساقی، مگذار که روز مرگم، جسمم را به خاک بسپارند، پیکر بیجان مرا به میخانه ببر و در خم شراب بینداز.

بیت 8: حافظ، زمانی که از ستم فلک، جانت به لب رسید، به سوی اهریمن بلا و غم، تیر شهاب شراب بینداز.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…