غزل شماره 262

فال حافظ

حال خونین دلان که گوید باز

وز فلک خون خم که جوید باز

شرمش از چشم می پرستان باد

نرگس مست اگر بروید باز

جز فلاطون خم نشین شراب

سر حکمت به ما که گوید باز

هر که چون لاله کاسه گردان شد

زین جفا رخ به خون بشوید باز

نگشاید دلم چو غنچه اگر

ساغری از لبش نبوید باز

بس که در پرده چنگ گفت سخن

ببرش موی تا نموید باز

گرد بیت الحرام خم حافظ

گر نمیرد به سر بپوید باز

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: چه کسی حال خونین دلان عاشق را بیان میکند و از فلک و آسمان، چه کسی به خونخواهی خون ریخته خم (شراب) برخواهد خاست؟

بیت 2: اگر نرگس مست دوباره بروید باید شرمسار و خجلت زده چشم خمار میگساران باشد. 

بیت 3: جز افلاطون که در خم باده مقیم است، چه کسی می تواند راز دانش و فلسفه را برای ما بیان کند؟

بیت 4: هر کس چون لاله، کاسه نیاز در دست بگیرد و بچرخاند، سرانجام از این ستم که به خود رواداشته، چهره اش را خون، خواهد شست.

بیت 5: اگر دلم، پیاله ای از لبانش ننوشد، مانند غنچه، بسته اندوه خواهد ماند.

بیت 6:  از بس که چنگ، در پرده ها و نغمه های خود، راز ما را گفت، باید تارهای ابریشمین او را برید تا دیگر ناله نکند.

بیت 7:  اگر حافظ نمیرد، بار دیگر به طواف بیت الحرام خم معرفت، با سرشوق خواهد رفت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…