غزل شماره 256

فال حافظ

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

ز وصل روی جوانان تمتعی بردار

که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر

نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی

که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر

معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم

که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک

که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر

بیار ساغر در خوشاب ای ساقی

حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر

به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار

ولی کرشمه ساقی نمی‌کند تقصیر

می دوساله و محبوب چارده ساله

همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد

خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر

حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ

که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: یک نصیحت به تو میکنم، بشنو و بهانه مگیر و نصیحتم این است که هر آنچه که پند دهنده مهربان به تو می گوید، قبول کن. 

بیت 2:  از وصال روی جوانان سود ببر و بهره بردار، زیرا که مکر و حیله این دنیای دیرسال، در کمین عمرت نشسته است.

بیت 3: نعمتهای دنیا و آخرت را نزد عاشقان بجو زیرا که این کالا اندک است و آن بخشش بسیار. 

بیت 4: هم صحبتی خوب و سازی خوش آهنگ می خواهم که با ناله های زیر و بم، درد خویش را بگویم.

بیت 5: من تصمیم گرفته ام که دیگر شراب ننوشم و گناهی مرتکب نشوم اگر که سرنوشت با این اندیشه من موافق و هماهنگ باشد.

بیت 6: از آنجا که قسمت و سرنوشت ازلی بدون حضور ما رقم خورد اگر کمی هم مورد رضایت ما نباشد، بر آن ایراد مگیر.

بیت 7: ساقیا، می و مشک در قدح چون لاله ام بریز زیرا که نقش و تصویر خال محبوبم از دلم بیرون نمی رود.

بیت 8: ای ساقی، پیاله شراب چون مروارید آبدار را بیاور و به حسود بگو که بخشش آصف وزیر سلیمان را نسبت به من ببین و از حسادت بمیر.

بیت 9: صد بار به قصد توبه، جام شراب را از دست نهادم اما غمزۂ ساقی، کوتاهی نمی کند.

بیت 10: از هم صحبتی با بزرگان و کوچکان برای من شراب دو ساله و معشوق چهارده ساله، کافی است.

بیت 11: چه کسی می تواند جلوی دل ناآرام و رمیده ما را بگیرد، از دیوانگی ام به مجنون مجروح شده از زنجیر، خبر دهید.

بیت 12: حافظ در این مجلس بزم از توبه سخن مگو زیرا که ساقیان با کمان ابرو، ترا تیر می زنند و مورد هدف قرار میدهند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…