غزل شماره 253

فال حافظ

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد

هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر

دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

اندیشه از محیط فنا نیست هر که را

بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

در هر طرف ز خیل حوادث کمین‌گهیست

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  ای آن کسی که از تابش چهره تو، لاله زار عمرم خرم و باصفاست بازگرد زیرا که بدون دیدن گل روی تو، شکوفه عمر من، بر زمین ریخت و پژمرده شد.

بیت 2: حال این زمان را دریاب، که دیدار میسر است و مهلت دیدار داریم زیرا که کار عمر معلوم و مشخص نیست. 

بیت 3:  تا کی مشغول نوشیدن شراب سحرگاهی و خواب شیرین بامدادی هستی، هان هشیار شو، زیرا که بهترین اوقات عمرت گذشت.

بیت 4: دیروز از کنار ما میگذشت اما نظر عنایتی به سوی ما نکرد، بیچاره دل من که از گذار عمر خود به معشوق – هیچ بهره ای نبرد. 

بیت 5: هرکس که مدار و گردش عمر خود را بر گرد دهان تو قرار داده باشد، از اقیانوس فنا و نیستی نیز باکی ندارد.

بیت 6: بدان دلیل عمر چون سواری سراسیمه می تازد که در هر طرف از انبوه حوادث، کمینگاهی وجود دارد. 

بیت 7: من بی آنکه جهانی در تن داشته باشم زنده ام و چندان تعجب مکن زیرا چه کسی روز فراق و هجران را جزء عمر آدمی به حساب می آورد؟ 

بیت 8: حافظ، سخن بگو و شعر و غزل بخوان زیرا از اثر قلم تو، در صفحه روزگار، نقش و اثر توبه یادگار می ماند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…