غزل شماره 248

فال حافظ

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر

زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر

قلب بی‌حاصل ما را بزن اکسیر مراد

یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر

در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است

ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر

در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم

ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر

منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان

وگر ایشان نستانند روانی به من آر

ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن

یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر

دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت

کای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای باد صبا، بوی خوشی از کوی کسی برایم بیاور، من بیمار و ناتوان غم و اندوه هستم، مایه راحتی و آسایش جانی برایم بیاور. 

بیت 2: و بر وجود بی ارزش و بی حاصل ما، اکسیر مراد را بزن یعنی از خاک در دوست، کمی برایم بیاور تا دلم، روشن شود. 

بیت 3: با دل خود در گوشه ای که برای دیدن یار کمین کرده ام در جنگ هستم، پس تو نیز از ابرو و کرشمه بار، تیر و کمانی برایم بیاور تا با دل خود بجنگم.

بیت 4: جامی شراب از دست زیبارویی جوان به من برسان زیرا که در غربت و هجران و غم عشق دل خود پیر و ناتوان شده ام. 

بیت 5: دو سه پیاله شراب به منکران و جاهلان بنوشان و اگر آنها شرابی از تو نگرفتند و ننوشیدند، فورا آن را برای من بیاور.

بیت 6: ای ساقی، خوشی و شادمانی ما را از امروز به فردا موکول مكن مگر اینکه از دستگاه خداوندی، خط امانی برای زنده ماندنم برایم بیاوری.

بیت 7:  دیشب که حافظ می گفت: ای باد صبا، بوی خوشی از کوی کسی برایم بیاور، دلم از دست رفت و بی اختیار شدم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…