غزل شماره 246

فال حافظ

عید است و آخر گل و یاران در انتظار

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی

کاری بکرد همت پاکان روزه دار

دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن

از فیض جام و قصه جمشید کامگار

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم

یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد

جام مرصع تو بدین در شاهوار

گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست

از می کنند روزه گشا طالبان یار

زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست

بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز می‌رود

ناچار باده نوش که از دست رفت کار

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: عید فطر است و پایان فصل گل و باران در انتظارند، پس ای ساقی، هلال ماه را در چهره شاه ببین و شراب بیاور. 

بیت 2:  دیگر از فصل گل دل کنده بودم اما بزرگواری روزه داران کاری انجام داد و رمضان پایان یافت.

بیت 3:  به دنیا دل مبند و در حال مستی از لذت جام شراب و قصه جمشید کامروا و کامیاب سوال کن.

بیت 4: جز جان خود، هیچ سرمایه و نقدی ندارم، شراب کجاست تا آن را نیز بر غمزة ساقی، نثار کنم و زیر پایش بریزم. 

بیت 5: ا و دولت و دستگاهی نیکو و خرم دارد و خود پادشاهی بخشنده است، خدایا او را از چشم بد روزگار مصون بدار.

بیت 6: همراه با شنیدن شعر من، شراب بنوش زیرا که جام مرصع تو به شعر من که چون مرواریدی شاهوار است، زینتی دیگر می بخشد.

بیت 7: اگر طعام سحری از دست رفت کم و کاستی نباشد چون شراب بامدادی هست. و طالبان یار روزه خود را با شراب افطار می کنند.

بیت 8: از آنجایی که پرده پوشی گناهان ما از بخشش کریمانه تر است پس این دل ناخالص ما را ببخش زیرا که کم عیار و بی ارزش است.

بیت 9: می ترسم که در روز قیامت تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خواره، در یک عرض حرکت کنند و دارای یک ارزش باشند. 

بیت 10: حافظ حال که ماه رمضان و روزه تمام شد و گل نیز در حال رفتن است، ناگزیر شراب بنوش که دیگر کار از دست تو رفته است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…