غزل شماره 245

فال حافظ

الا ای طوطی گویای اسرار

مبادا خالیت شکر ز منقار

سرت سبز و دلت خوش باد جاوید

که خوش نقشی نمودی از خط یار

سخن سربسته گفتی با حریفان

خدا را زین معما پرده بردار

به روی ما زن از ساغر گلابی

که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار

چه ره بود این که زد در پرده مطرب

که می‌رقصند با هم مست و هشیار

از آن افیون که ساقی در می افکند

حریفان را نه سر ماند نه دستار

سکندر را نمی‌بخشند آبی

به زور و زر میسر نیست این کار

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

بت چینی عدوی دین و دل‌هاست

خداوندا دل و دینم نگه دار

به مستوران مگو اسرار مستی

حدیث جان مگو با نقش دیوار

به یمن دولت منصور شاهی

علم شد حافظ اندر نظم اشعار

خداوندی به جای بندگان کرد

خداوندا ز آفاتش نگه دار

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  هان ای طوطی گوینده اسرار، منقارت از شکر هرگز خالی مباد.

بیت 2:  همیشه جوان و دلخوش باشی زیرا که نقش زیبایی از سبزه عذار یار نشانم دادی.

بیت 3: با حریفان و یاران سربسته و با کنایه سخن گفتی، بخاطر خدا، پرده از این سخن پوشیده بردار. 

بیت 4:  ای اقبال بیدار، از ساغر گلاب، قطره ای به ما بزن زیرا که ما خواب آلوده ایم.

بیت 5: رامشگر چه آهنگی زد که مست و هشیار با نوایش می رقصند.

بیت 6:  از آن ماده مقوی و مخدری که سانی در شراب انداخت تا تقویت شراب صورت گیرد، اینک برای هم پیالگان، نه سرمانده است و نه سربندی.

بیت 7: تقدیر این است که اسکندر به آب حیات دست نیابد، این کار حتی با زر و زور نیز محقق نمی گردد. 

بیت 8: بیا و حال دل دردمندان را بشنو که سخن کم می گویند ولی سخنشان معانی بسیار دارد.

بیت 9:  زیباروی چینی، دشمن دین و دل ماست، خدایا، دل و دین مرا از او حفظ کن.

بیت 10: به در پرده نشینان بی پروا، از رموز مستی سخنی مگو، در حقیقت سخن و کلام جان خود را به دیوار مگو (چرا که آنان چو دیوار، بی تفاوت و بی اثرند).

بیت 11:  به برکت و اقبال شاه منصور، حافظ در سرودن شعر و غزل، مشهور شد.

بیت 12: او در حق بندگان و خدمتگزاران خود، بزرگی کرد، خداوندا تو نیز او را از آسیب و بلا، مصون بدار.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…