غزل شماره 244

فال حافظ

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گویند

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چو یار ناز نماید شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت این حرف است

که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش به لب یار دلنواز کنید

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای هم صحبتان، از زلف یار، گره را باز کنید و ببینید که گیسوی او، شبی سیاه و خوش است، با این قصه، زلف او را بلندتر کنید. 

بیت 2:  حضور دلی که مناسب خلوت اهل است، وجود دارد و دوستان نیز گردهم جمع آمده اند، پس «ان یکاد» بخوانید و در را ببندید.

بیت 3:  رباب و چنگ با نوای بلند خود می گویند که پیام اهل راز را با گوش جان بشنوید.

بیت 4: به جان دوست قسم که اگر بر الطاف خدای کارساز تکیه کنید، غم عشق پرده حرمت شما را ندریده و رسوایتان نخواهد کرد. 

بیت 5: عاشق و معشوق تفاوت بسیار با هم دارند، آنگاه که معشوق ناز میکند شما ابراز نیاز و تمنا کنید.

بیت 6: اولین پند پیر مجلس این است که از همنشینی و هم صحبتی با مردمان پست و ناجنس دوری کنند. 

بیت 7:  بر کسی که در جمع ما، به برکت عشق زنده نیست میتوانید به فتوای من، قبل از مردنش نماز میت بخوانید.

بیت 8: اگر حافظ از شما احسان و بخششی طلب کرده و بخواهد، او را به لب دلنواز یار، حواله دهید.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…