غزل شماره 243

فال حافظ

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن

کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

خوش می‌کنم به باده مشکین مشام جان

کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنید

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد

از گلشن زمانه که بوی وفا شنید

ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

ما باده زیر خرقه نه امروز می‌خوریم

صد بار پیر میکده این ماجرا شنید

ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید

پند حکیم محض صواب است و عین خیر

فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

دربند آن مباش که نشنید یا شنید

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هر کس بوی خوش تو را از باد صبا شنید گویی از یاری آشنا، سخنی آشنا شنیده است.

بیت 2:  ای پادشاه زیبایی، به حال و روز گدای خود نظری بیفکن زیرا که گوش حکایتهای بسیاری از شاه و گدا شنیده است.

بیت 3:  مشام جان خود را با شراب خوشبو، خوش می کنم زیرا که مشام من از صوفی خرقه پوش مقیم صومعه بوی تزویر و ریا شنید.

بیت 4:  راز الهی را که آشنای سالک به کسی نگفت، در تعجبم که باده فروش از کجا آن را شنید.

بیت 5: خدایا محرم رازی کجاست که دل لحظه ای برای او بیان کند که چها دیده و چها شنیده است.

بیت 6: دل وفادار من سزاوار این نبود که از یار غمگسار خود، سخنان زشت و ناپسند بشنود.

بیت 7:  اگر من از رسیدن به سر کوی او محروم شدم اهمیتی ندارد، چه کسی از باغ و بوستان روزگار، بوی وفاداری و محبت شنید؟

بیت 8: ساقی بیا و بشنو که عشق با صدای بلند میگوید که اگر کسی سخنی و قصه ای از ما گفته، هم از خود ما شنیده است.

بیت 9: تنها امروز نیست که ما در زیر خرقه باده می نوشیم، پیر میخانه ما این داستان را بارها شنیده است.

بیت 10: تنها امروز نیست که هماره با نوای چنگ، باده می خوریم، زمان زیادی است که چرخ گردون این صدا را می شنود. 

بیت 11:  نصیحت حکیمان عین دوستی و خیر مطلق است، خوشبخت کسی است که این پندها را با گوش رضایت، شنید و پذیرفت.

بیت 12: حافظ، تو وظیفه ات تنها دعاگویی است و بس، چندان در قید آن مباش که خداوند آن دعا را شنید یا نه.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…