غزل شماره 236

فال حافظ

اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآید

دارم امید بر این اشک چو باران که دگر

برق دولت که برفت از نظرم بازآید

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می‌طلبم تا به سرم بازآید

خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز

شخصم ار بازنیاید خبرم بازآید

گر نثار قدم یار گرامی نکنم

گوهر جان به چه کار دگرم بازآید

کوس نودولتی از بام سعادت بزنم

گر ببینم که مه نوسفرم بازآید

مانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صبوح

ور نه گر بشنود آه سحرم بازآید

آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ

همتی تا به سلامت ز درم بازآید

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  اگر آن یار فرشته خوی من به نزدم بازگردد، هنگام پیری، ایام سپری شده به من بازخواهد گشت (و دوباره جوان خواهم شد).

بیت 2:  به اشک چون باران خود امید بسته ام که بار دیگر فروغ بخت و اقبالم که ناپدید شده بودم، باز گردد.

بیت 3: آن کسی که خاک کف پای او، تاج سر من بود، از خداوند می خواهم که باز به دیدارم بیاید.

بیت 4: می خواهم که به دنبال بار بروم و اگر بازنگردم به یاران عزیزم این خبر می رسد که در جستجوی یار، جان سپردم.

بیت 5: اگر گوهر جان را نثار قدم مبارک یار عزیزم نکنم، دیگر این جان به چه دردم می خورد.

بیت 6: نقاره پادشاهی نویافته را از بام نیکبختی مینوازم اگر ببینم که آن ماه رخسارم از سفر بازگشته است.

بیت 7: خروش چنگ و خواب شیرین صبحگاهی مانع اوست وگرنه اگر آه سحرگاهی مرا بشنود، به سویم بازخواهد گشت.

بیت 8: حافظ، من مشتاق دیدار چهره ماهروی شاه هستم، پس دعایی کن تا به سلامت به خانه من بازگردد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…