غزل شماره 23

فال حافظ

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید

هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو

فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای

که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: خیال چهره زیبای تو همه جا همراه ما و نسیم خوشبوی تو نیز پیوند خورده با دل بیدار ما است.

بیت 2: برخلاف میل مدعیانی که دیگران را از عشق منع می کنند زیبایی چهره تو دلیل درست دلباختگی ماست.

بیت 3: ببین سیب زنخدان و چانه زیبای تو چه می گوید: هزار یوسف مصرى اسیر در چاه ماست.

بیت 4: اگر دست ما به سر زلف بلند تو نرسد گناه از بخت نامساعد و دست کوتاه ماست.

بیت 5: به نگاهبان خلوتخانه خاص خود بگو که فلان کس (حافظ) از ملازمان آستانه ماست.

بیت 6: او (حافظ) گرچه ظاهراً نهان از دیده است و مهجور اما همیشه در نظر خاطر نازپرورده ماست.

بیت 7: اگر حافظ زمانی در خانه را زد، در بگشای چرا که سالهاست مشتاق و آرزومند دیدار چهره زیبای ماست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: در هر حالی که باشیم ، خیال روی تو از مخیلۀ ما خارج نمی شود و همراه ما است . و بویش جزو جانِ آگه ما گشته و از آن جدا نمی شود . خلاصه در هر حال که باشم بوی خوش مویت از دماغ جان محو نمی شود.

بیت 2: به کوری مدعیانی که عشق را منع می کنند . یعنی عشق را انکار می کنند . برای ردِ انکار آنها ، زیبایی صورت تو حجتِ قاطع ماست . زیرا هر که روی تو را بیند مسلماََ گرفتار عشقت گشته و عاشق می شود . پس به این ترتیب منع منکرِ عشق تو رد می شود و دیگر مجالی برای نزاع پیدا نمی کند . [ رغم = به معنای کوری چشم است و رشک هم معنی می دهد . مدعیانی = رقیبان . حجت موجه = حجت صحیح ]

بیت 3: ببین سیب زنخدانت چه می گوید ؟ می گوید : چون یوسف مصری هزار محبوب ، به عشق من گرفتار است.

بیت 4: اگر به زلف دراز تو دست مان نمی رسد . گناهِ بخت پریشان ما و دست کوته ماست . یعنی اگر وصلت برای مان میسر نمی شود از نقص طالع ما و دست تنگی ما است . خلاصه تو عالی جنابی و به فقرا التفات نداری . [ کوته = مخفف کوتاه و ضد دراز است و کوته دستی کنایه از فقر است ]

بیت 5: به دربانانِ خلوت سرای خاص بگو ، فلانی از گوشه نشینان خاکِ درگاهِ ما است . [ حاجب = دربانان ]

بیت 6: (همان فلان مذکور در بیت قبل) اگر چه به ظاهر از نظر ما محجوب و دور و از ما مهجور است اما دائماََ در نظر خاطر مرفه ما است . یعنی اگر به ظاهر از ما دور و مهجور است اما هیچ وقت از خاطرمان فراموش نمی شود و همیشه در نظرمان مجسم است . خلاصه بُعدِ صوری مانع محبت باطن نمی شود . [ به صورت = به ظاهر . محجوب = در اینجا به معنای دور و مهجور است . همیشه = دائم . مرفه = زندگی را راحت گذراندن ]

بیت 7: اگر حافظ به طریق گدایی دری بزند . در را باز کن . زیرا سالهاست که علاقه مند و مشتاق روی چون ماه است . یعنی مدتهاست حافظ از جمله عشاقی است که گرفتار عشق ما است . [ به سائلی = به گدایی ]

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

قصد انجام کاری را دارید که فکر و ذهن شما با آن پیوند شده است. با خیال آن زندگی می‌کنید. خیلی‌ها قصد بازداشتن شما از این تصمیم را دارند اما شما دلایل خود را دارید که شما را مصمم کرده است. برای رسیدن به مقصود باید صبر پیشه کنید. با گوشه‌نشینی کار به‌جایی نمی‌برید. فرجام خوبی در انتظار شماست لذا تلاش کنید. هرچند که سال‌ها طول بکشد عاقبت به مراد دل خواهید رسید. به امام زمان (عج) توسل کنید و برای برطرف کردن مشکلات از ایشان کمک بخواهید.