غزل شماره 228

فال حافظ

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود

پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود

آخر ای خاتم جمشید همایون آثار

گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود

واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید

من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود

عقلم از خانه به در رفت و گر می این است

دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود

صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می

تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت

حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  اگر من از بوستان وصال تو یک بوسه بچینم چه میشود؟ اگر از فروغ چهره تو، پیش پای تو خود را ببینم چه میشود؟

بیت 2: خدایا اگر من سوخته جان، یک لحظه در پناه و جانب سایه آن یار بلند بالا بنشینم، چه می شود؟

بیت 3: آخر ای انگشتر نیک اثر جمشید (سلیمان)، اگر پرتوی از تو بر نگین لعل من بیفتد چه میشود؟

بیت 4: واعظ شهر، مهر و محبت پادشاه و داروغه را برگزید، اگر من محبت و عشق زیبارویی را برگزینم، چه می شود؟

بیت 5: خرد و عقلم از جای خود برفت و اگر شراب چنین است می توانم پیش بینی کنم که در خانه دینم چه اتفاقی افتاده است.

بیت 6: عمر عزیز و گرامی ام صرف معشوق و شراب شد تا ببینم که از معشوقه برایم چه پیش می آید و از شراب چه بر سرم می رود.

بیت 7: خواجه و سرورم می دانست که من عاشقم اما هیچ چیز نگفت، حافظ اگر بداند که من اینگونه عاشق هستم، چه می شود.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…