غزل شماره 220

فال حافظ

از دیده خون دل همه بر روی ما رود

بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود

ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایم

بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک

گر ماه مهرپرور من در قبا رود

بر خاک راه یار نهادیم روی خویش

بر روی ما رواست اگر آشنا رود

سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد

گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود

ما را به آب دیده شب و روز ماجراست

زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود

حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل

چون صوفیان صومعه دار از صفا رود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دوران سختی را گذرانده ای و رنج ها کشیده ای و درد دل هایت زیاد است و از همه چیز خسته و بیزار شده ای. به دنبال محرم رازی می گردی تا با او سخن بگویی، هیچکس جز خداوند نمی تواند به تو کمک کند پس رو به او کن و از او کمک بخواه تا تو را یاری کند. به خوبی های خود ادامه بده که نیت پاک و خوبی هایت باعث می شود تا خداوند مراد تو را بدهد و به کامیابی برسی. ان شالله.