غزل شماره 218

فال حافظ

در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار

گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست

زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود

همت عالی طلب جام مرصع گو مباش

رند را آب عنب یاقوت رمانی بود

گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین

کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود

نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

خودپسندی جان من برهان نادانی بود

مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان

نستدن جام می از جانان گران جانی بود

دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب

ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، فرصتی بسیار خوب و نیکو برایت پیش می آید که می تواند تو را به تمام خواسته ها و اهدافت برساند اما به شرط اینکه از آن بدون ترس و به نحو احسن استفاده کنی. بهتر است برای انجام کارت به خداوند توکل کنی و بدون عجله از کسی که دلسوز توست درخواست کمک کنی. به مال و دولت می رسی اما مراقب باش تا به داشته هایت مغرور نشوی و از خدا دور نشوی چرا که هرچه داری و به هرچه می رسی،همه از جانب خداوند است.