غزل شماره 218

فال حافظ

در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

تا ابد جام مرادش همدم جانی بود

من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار

گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش

همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست

زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود

همت عالی طلب جام مرصع گو مباش

رند را آب عنب یاقوت رمانی بود

گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین

کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود

نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

خودپسندی جان من برهان نادانی بود

مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان

نستدن جام می از جانان گران جانی بود

دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب

ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  هر کس در روز ازل، مستحق و سزاوار فیض و عنایت دولت و اقبال شد، تا روز ابد و جاودان، جام آرزویش، محبوب و همدم جانش خواهد بود.

بیت 2: من همان لحظه ای که میخواستم از نوشیدن می توبه کنم به خود گفتم، اگر این شاخه، میوه ای بدهد حتما پشیمانی است.

بیت 3:  گیرم که همچون سوسن، سجاده را بر دوش افکنم، وقتی که رنگ دلق من از باده چون گل سرخ است آیا من مسلمانم؟

بیت 4: بدون فروغ ساغر نمی توانم در خلوت بنشینم زیرا که زاویه صاحبدلان، باید که نورانی باشد.

بیت 5: همت والا طلب کن و اگر جام باده، گوهرنشان نبود، اهمیتی ندارد زیرا که برای قلندر، آب انگور ارزش یاقوت رمانی و سرخ را دارد.

بیت 6: اگر چه کار ما بی سامان به نظر می رسد، به چشم حقارت به آن نگاه مکن زیرا در این کشور، گدایی، مایه حسادت مقام پادشاهی است.

بیت 7: ای دل، اگر نیکنامی را می طلبی، با بدان معاشرت مکن زیرا که ای جانان من، خود پسندی، دلیل روشن نادانی است.

بیت 8: اگر مجلس الفت و بهار و بحث درباره شعر در میان باشد و تو پیاله شراب از معشوق نگیری، دلیل بر بی ذوقی و سبک روحی است.

بیت 9: دیروز عزیزی میگفت که حافظ در پنهانی، شراب می نوشد، ای عزیز من، عیب میگساری بهتر است که پوشیده بماند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، فرصتی بسیار خوب و نیکو برایت پیش می آید که می تواند تو را به تمام خواسته ها و اهدافت برساند اما به شرط اینکه از آن بدون ترس و به نحو احسن استفاده کنی. بهتر است برای انجام کارت به خداوند توکل کنی و بدون عجله از کسی که دلسوز توست درخواست کمک کنی. به مال و دولت می رسی اما مراقب باش تا به داشته هایت مغرور نشوی و از خدا دور نشوی چرا که هرچه داری و به هرچه می رسی،همه از جانب خداوند است.