غزل شماره 215

فال حافظ

به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود

که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود

حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست

به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود

مباحثی که در آن مجلس جنون می‌رفت

ورای مدرسه و قال و قیل مسئله بود

دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی

ز نامساعدی بختش اندکی گله بود

قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست

هزار ساحر چون سامریش در گله بود

بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن

به خنده گفت کی ات با من این معامله بود

ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش

میان ماه و رخ یار من مقابله بود

دهان یار که درمان درد حافظ داشت

فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  پروردگارا، هنگام سحر در کوی میخانه چه هنگامه ای بر پا بود که در آنجا گروه زیادی زیباروی و ساقی و شمع و قندیل در جوش و خروش بودند.

بیت 2:  سخن و حکایت عشق که بی نیاز از کلام و آواز است، با ناله دف و نی در حال فریاد و طنین افکن بود.

بیت 3: گفتگوهایی که در آن محفل شوریدگی بیان میشد فراتر از مسائل مدرسه و گفتگوی مسائل عقلی بود. 

بیت 4:  دلم گر چه از غمزه و کرشمه ساقی خشنود و سپاسگزار بود ولی از ناسازگاری بخت خود، کمی گله مند بود.

بیت 5: سنجیدم و دیدم که آن چشمان مست افسونگر، هزاران ساحر چون سامری در گله و خیل خود داشت.

بیت 6: به او گفتم که حواله و برات یک بوسه بر لب خود را به من بده، با خنده به من گفت که چه هنگام میان ما، این معامله بوده است؟

بیت 7: از ستاره بختم، نظری فرخنده به سوی من می آید زیرا که دیشب میان ماه آسمان و چهره یار من، روبرویی و مقابله صورت گرفته است.

بیت 8:  دهان دوست، علاج درد حافظ را با خود همراه داشت اما افسوس که هنگام بخشایش و جوانمردی، بسیار کم حوصله و کم گنجایش بود.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، به جای مقایسه کردن خود و زندگیت با دیگران بهتر است در افکار و شیوۀ زندگیت تغییر و تحولاتی ایجاد کنی. برای باور و قضاوت کردن هر چیزی ابتدا در رابطه با آن به درستی تحقیق و بررسی کن. صبر و حوصلۀ خود را بالا ببر و در کارهایت عجله نداشته باش. مانعی بر سر راهت و برای رسیدن به اهدافت وجود دارد که تنها با فکر و تدبیر خود می توانی آن را برداری و به مراد و کامیابی برسی. ان شالله.