غزل شماره 212

فال حافظ

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود

وز لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب

رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود

در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر

عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود

ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق

هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب

در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست

طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود

گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم

کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دیروز بر حسب اتفاق، هنگام سحر یکی دو جام شراب نوشیدم و از لب ساقی، باده به کامم ریخته شد.

بیت 2: از روی مستی می خواستم که بازگشتی دوباره به معشوق دوران جوانی داشته باشم اما میان من و معشوق، طلاقی غیر قابل بازگشت واقع شده بود.

بیت 3: در مراتب سلوک، به هر سو که گام نهادیم دیدیم که بین سلامتی با جمال پرستی و عشق ورزی فاصله افتاده است.

بیت 4:  ساقی، ساغر شراب به من پی در پی بده زیرا که در طی مراحل، هر کس عاشق گونه نباشد، اهل نفاق و دورنگی است.

بیت 5: ای خوابگزار مژدهای به من بده زیرا که دیشب در رؤیای شیرین بامدادی در خواب دیدم که با خورشید همخانه شده ام.

بیت 6: تصور می کردم که می توانم از آن چشمان مست دوری کنم، ولی کمان ابروی او طاقت و صبر و توان را از من جدا ساخته بود.

بیت 7: اگر شاه یحیی از روی بخشش، دین را یاری نمی کرد کار دین و کشور از نظم و ترتیب دور می افتاد.

بیت 8: آن ساعت که حافظ این شعر پریشان و آشفته را مینوشت، مرغ اندیشه اش در دام شوق و آرزو افتاده بود.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خطایی را انجام داده ای و حال که به اشتباه خود پی برده ای پشیمان شده ای. پشیمانی دیگر فایده ای ندارد زیرا زمان به عقب باز نمی گردد تا این خطا را تکرار نکنی؛ پس به فکر جبران آن از راهی دیگر باش و از این تجربه در آینده ات استفاده کن. در راه خداوند بذل و بخشش کن. برای رسیدن به مقصود پریشانی را از دل خود دور کن و استوار و قوی باش. به زودی مژده ای به تو می رسد که پایان غم و تاریکی هاست. ان شالله.